ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                                  ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

                                                          เรื่อง  การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

*********************

 

                   อาศัยอำนาจตามข้อ 7,19 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 เรื่องการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จึงประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล,เบนซิน,แก๊สโซฮอล อื่นๆ ตามแต่ความเหมาะสมกับคุณสมบัติของเครื่องยนต์แต่ละชนิด รายละเอียดดังนี้

                        1. รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ MAZDA FIGHTER B-2900 12 VALVE 4WD-CAP สีเขียว  หมายเลขครุภัณฑ์        001 44 0001 หมายเลขทะเบียน บน 2158 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2544 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกิน ครั้งละ 50 ลิตร

                   2. รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ MAZDA FIGHTER B-2500  4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ  หมายเลขครุภัณฑ์001 49 0002 หมายเลขทะเบียน กจ 5287 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 13 มกราคม  พ.ศ.2549 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกิน ครั้งละ 50 ลิตร

                        3. รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ TOYOTA HILUX TIGER  2 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ สีน้ำเงิน หมายเลขครุภัณฑ์     001 49 0003  หมายเลขทะเบียน บน 5526 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 17  สิงหาคม พ.ศ.2549 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกิน ครั้งละ 60 ลิตร

                        4. รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ สีน้ำตาล หมายเลขครุภัณฑ์     001 54 0004 หมายเลขทะเบียน กท 8472 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2554 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกิน ครั้งละ 75 ลิตร

                   5.รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ สีเทา หมายเลขครุภัณฑ์     001 54 0005  หมายเลขทะเบียน กท 8471 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 25 เมษายน  พ.ศ.2554 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกิน ครั้งละ 75 ลิตร

                   6. รถกู้ชีพ-กู้ภัย  ยี่ห้อMITSUBISHI TRITON สีขาว หมายเลขครุภัณฑ์ 001 56 0006หมายเลขทะเบียน กบ 6875 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกิน ครั้งละ 60 ลิตร

                   7.  รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLE CAB ขับเคลื่อน 4 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 001 58 0007  หมายเลขทะเบียน กม 8352 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2558 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกิน ครั้งละ 75 ลิตร

                        8. รถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยี่ห้อ HINO สีแดง หมายเลขครุภัณฑ์     001 58 0008 หมายเลขทะเบียน 81-9430 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  พ.ศ.2558 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกิน ครั้งละ 70 ลิตร

                        9. รถดับเพลิง ยี่ห้อ ISUZU FTR 6 ล้อ สีแดง หมายเลขครุภัณฑ์ 003 50 0001 หมายเลขทะเบียน         บม 9368 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกินครั้งละ 200 ลิตร

                       10. รถดับเพลิง ยี่ห้อ ISUZU  6 ล้อ สีแดง หมายเลขครุภัณฑ์ 003 60 0002 หมายเลขทะเบียน            ผจ 5402 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกินครั้งละ 150 ลิตร

                       11. รถแทรกเตอร์ นิวฮอลแลนด์ td 90 จำนวน 4 สูบ 3908 cc. หมายเลขครุภัณฑ์ 007 56 0001 หมายเลขทะเบียน ตค 6904 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกินครั้งละ 90 ลิตร

                      12. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA DREAM-P สีฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 009 42 0001 หมายเลขทะเบียน ขงษ 228 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2542 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซิน ได้ไม่เกินครั้งละ 3 ลิตร

                      13. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA DREAM สีดำ หมายเลขครุภัณฑ์ 009 48 0002 หมายเลขทะเบียนขยว 530 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2548 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 3 ลิตร

                      14. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA WAVE 110I สีแดง-ขาว หมายเลขครุภัณฑ์ 009 54 0003      หมายเลขทะเบียน คนค 955 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 3 ลิตร

                     15. รถจักรยานยนต์วิบาก ยี่ห้อ KAWASAKI สีขาว หมายเลขครุภัณฑ์ 009 54 0004 หมายเลขทะเบียน คนจ 692 เชียงราย ได้มาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 5 ลิตร

                     16. เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ ไอจีมา รุ่น ทีเอฟ 35 หมายเลขครุภัณฑ์ 054 41 0001   ได้มาเมื่อวันที่ 24 กันยายน  พ.ศ.2541 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล 91 ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ลิตร และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกินครั้งละ 5 ลิตร

                     17. เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ สวิงฟอกซ์ SN-50 หมายเลขครุภัณฑ์ 054 46 0002      ได้มาเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2546 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล 91 ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ลิตร และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกินครั้งละ 5 ลิตร

                   18. เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ สวิงฟอกซ์ SN-50 หมายเลขครุภัณฑ์ 054 47 0003       ได้มาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  พ.ศ.2547 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล 91 ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ลิตร และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกินครั้งละ 5 ลิตร

                   19. เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ SWINGFOG SN-50 หมายเลขครุภัณฑ์ 054 48 0004     ได้มาเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2548 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล 91 ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ลิตร และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกินครั้งละ 5 ลิตร

                   20. เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ ไอซีบา หมายเลขครุภัณฑ์ 054 56 0005 ได้มาเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2556 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล 91 ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ลิตร และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกินครั้งละ 5 ลิตร

                   21. เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054 59 0006 ได้มาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล 91 ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ลิตร และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล      ได้ไม่เกินครั้งละ 5 ลิตร

                   22. เครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ ไอจีบา หมายเลขครุภัณฑ์ 054 60 0007 ได้มาเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซิน ได้ไม่เกินครั้งละ 1.2 ลิตร และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้ไม่เกินครั้งละ 5 ลิตร

                  23. เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5.6 แรงม้า ยี่ห้อ HONDA รุ่น GX200T หมายเลขครุภัณฑ์ 055 55 0020         ได้มาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 15 ลิตร เนื่องจากเป็นการนำน้ำมันมาสต๊อก เพื่อกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย ซึ่งขอให้ผู้รับผิดชอบจัดวางระบบควบคุมภายในโดยการเบิกจ่ายตามความเหมาะสมกับกระบอกบรรจุน้ำมันของ   เครื่องสูบน้ำ

                  24. เลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068 55 0001 ได้มาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 10 ลิตร เนื่องจากเป็นการนำน้ำมันมาสต๊อก เพื่อกรณีเกิดเหตุ  สาธารณภัย ซึ่งขอให้ผู้รับผิดชอบจัดวางระบบควบคุมภายในโดยการเบิกจ่ายตามความเหมาะสมกับกระบอกบรรจุน้ำมันของเลื่อยโซ่ยนต์

                   25. เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441 40 0001 ได้มาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 2 ลิตร

                   26. รถตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441 46 0003 ได้มาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2546 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 2 ลิตร

                   27. รถตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน  หมายเลขครุภัณฑ์ 441 48 0006 ได้มาเมื่อวันที่            26 กันยายน พ.ศ.2548 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 2 ลิตร

                   28. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง  หมายเลขครุภัณฑ์ 441 48 0007 ได้มาเมื่อวันที่         26 กันยายน พ.ศ.2548 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 2 ลิตร

                   29. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง  หมายเลขครุภัณฑ์ 441 48 0008 ได้มาเมื่อวันที่         26 กันยายน พ.ศ.2548 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 2 ลิตร

                   30. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง  หมายเลขครุภัณฑ์ 441 53 0009 ได้มาเมื่อวันที่         11 มิถุนายน  พ.ศ.2553 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 2 ลิตร

                   31. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง  หมายเลขครุภัณฑ์ 441 53 0010 ได้มาเมื่อวันที่         11 มิถุนายน พ.ศ.2553 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 2 ลิตร

                   32. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง  หมายเลขครุภัณฑ์ 441 56 0011 ได้มาเมื่อวันที่          9 กันยายน พ.ศ.2556 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 2 ลิตร

                   33. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง  หมายเลขครุภัณฑ์ 441 56 0012 ได้มาเมื่อวันที่           9 กันยายน พ.ศ.2556 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 2 ลิตร

                   34. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง  หมายเลขครุภัณฑ์ 441 56 0013 ได้มาเมื่อวันที่           9 กันยายน พ.ศ.2556 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกินครั้งละ 2 ลิตร

                   35. เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ยี่ห้อ MTD รุ่น 13AN 7753 308 หมายเลขครุภัณฑ์ 441 58 0014    ได้มาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซิน ได้ไม่เกินครั้งละ 30 ลิตร

                   36. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง ยี่ห้อ โรบิน รุ่น MB 411 หมายเลขครุภัณฑ์ 441 58 0015          ได้มาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกิน   ครั้งละ 2 ลิตร

                   37. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง ยี่ห้อ โรบิน รุ่น MB 411 หมายเลขครุภัณฑ์ 441 58 0016          ได้มาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกิน   ครั้งละ 2 ลิตร

                    38. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ โรบิน 411  (Rabbin 411) เครื่องยนต์ขนาด 4 แรงครึ่ง ด้ามใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ 441 59 0017 ได้มาเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2558 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกิน ครั้งละ 2 ลิตร

                    39. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ โรบิน 411  (Rabbin 411) เครื่องยนต์ขนาด 4 แรงครึ่ง ด้ามใหญ่ หมายเลขครุภัณฑ์ 441 59 0018 ได้มาเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2558 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล ได้ไม่เกิน ครั้งละ 2 ลิตร

                    40. เครื่องตกแต่งกิ่งไม้  หมายเลขครุภัณฑ์ 716 59 0001 ได้มาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม         พ.ศ.2559 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซิน ได้ไม่เกินครั้งละ 5 ลิตร เนื่องจากเป็นการนำน้ำมันมาสต๊อก        ซึ่งขอให้ผู้รับผิดชอบจัดวางระบบควบคุมภายในโดยการเบิกจ่ายตามความเหมาะสมกับกระบอกบรรจุน้ำมัน       ของเครื่องตกแต่งกิ่งไม้

                    41. เรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ประจำเรือ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความอนุเคราะห์      แก่เทศบาลตำบลแม่ยาวไว้ใช้งานเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้มาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2557 เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซิน ได้ไม่เกินครั้งละ 20 ลิตร เนื่องจากเป็นการนำน้ำมันมาสต๊อกเมื่อกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย ซึ่งขอให้ผู้รับผิดชอบจัดวางระบบควบคุมภายในโดยเบิกจ่ายตามความเหมาะสมกับกระบอกบรรจุน้ำมันของการใช้แต่ละครั้ง

                  

 

ประกาศ ณ วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ.2560

 

 

                                                   (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                               นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว