ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

***************************

                   ตามที่เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561   โดยอ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

                   ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

 

 

          (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

       นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2017-10-02-2297899 35 ครั้ง