ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

***************************

                     ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2536  เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน     ให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น จัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุดนั้น

                    ในการนี้เทศบาลตำบลแม่ยาว    ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ( ผด.1, ผด.2 ) เรียบร้อยแล้ว

                     จึงประกาศให้ทราบทั่วไปกัน

 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่   2  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2560

 

                                                                                              (  นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา  )

                                  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว