ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560)

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ไตรมาสที่ 4   (กรกฎาคม – กันยายน 2560)

**************************

                   ตามที่เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้จัดทำผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) โดยอ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

                   ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

 

 

          (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

       นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2017-10-02-4558466 22 ครั้ง