ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.3) งวดที่ 3 เดือน กรกฎาคม –กันยายน 2560

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ  

  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 (ผด.3) งวดที่ 3 เดือน กรกฎาคม –กันยายน 2560

………………………………

 

                                  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2536  เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน      ให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น จัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุดนั้น

                               ในการนี้ เทศบาลตำบลแม่ยาว  ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.3) งวดที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2560 เรียบร้อยแล้ว

 

                   จึงประกาศให้ทราบทั่วไปกัน

 

                                                                           ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

 

 

                                       (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                   นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว