ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ปรับปรุงงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 2) ในงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ปรับปรุงงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 2) ในงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ 2559

…………………

                   ด้วยเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ เพียงวันสิ้นงวดของปีงบประมาณ 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  ข้อ 100 แล้วเสร็จ แต่เนื่องด้วยได้มีการปรับปรุงงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 2) (ครั้งที่ 1/2559) ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

                   ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่ยาว จึงได้ปิดประกาศปรับปรุงงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 2) (ครั้งที่ 1/2559) ในงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559  เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  ข้อ 101

                   ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

 

                                                        

                                                                                   (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

        

                 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2017-08-02-1361393 30 ครั้ง