นักวิชาการสาธารณสุข ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท.EHA Forum 2017 พร้อมรับเกียรติบัตร ด้านการจัดการเหตุรำคาญ