ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560)

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง ผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ไตรมาสที่ 3   (เมษายน – มิถุนายน 2560)

***************************

 

                   ตามที่เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้จัดทำผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560) โดยอ้างถึง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

                   ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

 

 

 

          (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

       นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว