ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.3) งวดที่ 2 เดือน เมษายน –มิถุนายน 2560

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว

เรื่อง  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ  

  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 (ผด.3) งวดที่ 2 เดือน เมษายน –มิถุนายน 2560

………………………………

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30 มีนาคม  2536  เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน      ให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น จัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุดนั้น

 

ในการนี้ เทศบาลตำบลแม่ยาว  ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.3) งวดที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว

 

จึงประกาศให้ทราบทั่วไปกัน

 

                                     ประกาศ  ณ  วันที่   3   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

 

 

 

              (นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา)

         นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว