เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th
สำนักปลัดเทศบาล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประเภทวิชาการ
- นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการสาธาณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- วิศวกรโยธา- สถาปนิก- นักผังเมือง- วิศวกรเครื่องกล- วิศวกรไฟฟ้า- วิศวกรสุขาภิบาล- นักจัดการงานช่าง- นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)- นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
- ประเภททั่วไป
- จพง.ธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.ทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.เวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี- เจ้าพนักงานการคลัง- เจ้าพนักงานพัสดุ- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้- จพง.ประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.การเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.ประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.สัตวบาล- จพง.สวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.วิทยาศาสตร์- จพง.สาธารณสุขชุมชน- พยาบาลเทคนิค- จพง.เวชกรรมฟื้นฟู- จพง.สุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- โภชนาการ- จพง.รังสีการแพทย์- จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์- เจ้าพนักงานเภสัชกรรม- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข- สัตวแพทย์- นายช่างโยธา- นายช่างเขียนแบบ- นายช่างสำรวจ- นายช่างผังเมือง- นายช่างเครื่องกล- นายช่างไฟฟ้า- เจ้าพนักงานประปา- นายช่างศิลป์- นายช่างภาพ- จพง.พัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)- จพง.ศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.เทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)- จพง.ป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
4 คน
เดือนนี้
3886 คน
ปีนี้
29310 คน
ทั้งหมด
33200 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft