เทศบาลตำบลแม่ยาว
 
 ประวัติเทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบายนายกเทศมนตรี
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงาน
 แผนอัตรากำลัง
 
 เทศบัญญัติ ปี 56
 เทศบัญญัติ ปี 57
 เทศบัญญัติ ปี 58
 
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ

 วัดร่องขุ่น
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชร.
 โอนย้าย สับเปลี่ยน ข้าราชการ
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 อาเซียน
 รถเช่าเชียงราย
 วิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
 กรมการจัดหางาน
 
  ข้อมูลพื้นฐาน

การติดต่อสื่อสาร


หมายเลขโทรศัพท์ 0-5373-7359 หมายเลขโทรสาร 0-5373-7331 Website ของหน่วยงาน : - http://www.maeyao.go.th จดหมายอิเลคโทรนิกส์ ( E – Mail) : - maeyaoclub@gmail.com


ลักษณะภูมิอากาศ


พื้นที่มีลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25 องศาเซลเซียส แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ


 


ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือน กุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส


 


ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเวียส ฝนตกชุกที่สุดระหว่างเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนกันยายน โดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนกันยายน


 


ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 -20 องศาเซลเซียส


2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


- สถานศึกษา


ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยาว ประกอบไปด้วยสถานศึกษาดังต่อไปนี้ มีรายละเอียดดังนี้


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     13 แห่ง


อนุบาล 3 ขวบ   1 แห่ง


โรงเรียนประถมศึกษา  8 แห่ง


โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แห่ง


ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน      18 แห่ง


- สถาบันและองค์กรศาสนา


วัด / สำนักสงฆ์  8 แห่ง


โบสถ์              7 แห่ง


- การสาธารณสุข


สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 4 แห่ง


สถานพยาบาลเอกชน         7 แห่ง


อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 98


- การโทรคมนาคม


ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   1 แห่ง


 


- การไฟฟ้า


- มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมดจำนวน 18 หมู่บ้าน แต่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ( กลุ่มบ้านบริวาร ) คิดเป็นร้อยละ 95


 


- ความปลอดภัย


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


- หน่วยงานของรัฐ


สถานีตำรวจ ชุมชน           1 แห่ง


จุดตรวจ                         2 แห่ง


ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย    1 แห่ง


- มวลชนจัดตั้ง


ลูกเสือชาวบ้าน                             2 กลุ่ม


อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       1 กลุ่ม


สายตรวจอาสา                              1 กลุ่ม


คณะทำงานแก้ไขปัญหาความยากจน    1 กลุ่ม


-หน่วยงานของรัฐ


สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ยาว


หน่วยจัดการต้นนน้ำแม่ซ้าย


หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยาว


องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้


สถานีอนามัยตำบลแม่ยาว


สถานีอนามัยบ้านรวมมิตร


สถานีอนามัยบ้านห้วยแม่ซ้าย


สถานีอนามัยพนาสรรค์


โรงเรียนแม่ยาววิทยา


โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง


โรงเรียนบ้านริมกก


โรงเรียนบ้านห้วยขม


โรงเรียนบ้านผาขวางพัฒนา


โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว


โรงเรียนบ้านรวมมิตร


โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย


 


• แหล่งน้ำธรรมชาติ


- ลำน้ำ , ลำห้วย 13 สาย ดังนี้


1. ลำน้ำแม่กก   5. ลำน้ำห้วยทรายขาว 9. ลำน้ำโป่งผา  13. ห้วยฮ่องจ้าง


2. ลำน้ำแม่ยาว  6. ลำน้ำห้วยสักกอง   10. ห้วยหมากเกี้ยง   


3. ลำห้วยแม่ซ้าย       7. ลำห้วยหลุ     11. ห้วยมะกอก


4. ลำห้วยขม     8. ลำห้วยนาคอ  12. ห้วยโป่งเตา


 


• แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น


ฝาย                12 แห่ง


บ่อน้ำตื้น          709 แห่ง


บ่อโยก            20 แห่ง


อื่น ๆ ( ประปา ) 5 แห่ง


 


สถานประกอบการด้านบริการ


ประเภทห้องพัก/บ้านพัก


 


แม่ยาวรีสอร์ท


มาย ดรีม เกสเฮ้าส์


ฮิวไท้ร์ อาร์ต เฮ้าท์ ( Hill tribe art House )


บ้านพักของ บ้านพักสวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย


 


การประกอบอาชีพ


ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม รองลงมาคือ รับจ้างและค้าขายบางส่วน


การคมนาคมถนนสายหลัก


ก เทศบาลตำบลแม่ยาว มีเส้นทางการคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักหลายเส้นทาง และ มีการเดินทางทั้งทางน้ำและทางบก ในการคมนาคมถนนสายหลักที่มาถึง ตำบลแม่ยาวมีความสะดวกสบาย รถทุกชนิดสามารถเข้าถึง สภาพถนนเป็นถนนลาดยางเอสฟัลท์ติกตลอดสาย ดังนี้


การเดินทางโดยทางบก เดินทางได้ 4 เส้นทาง คือ


1. เส้นทางที่ 1 เส้นทาง ทรายมูล - ห้วยขม เข้าสู่ตำบลแม่ยาว


2. เส้นทางที่ 2 เส้นทางบ้านน้ำลัด – ห้วยขม โดยเดินทางจากตัวเมืองผ่านสะพานแม่ฟ้าหลวง และ


ผ่านบ้านน้ำลัด สู่ตำบลแม่ยาว


3. เส้นทางที่ 3 จากตัวเมืองผ่านแยกเด่นห้าและไร่แม่ฟ้าหลวง ผ่านเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย ข้าม


สะพานเม็งราย เข้าสู่ตำบลแม่ยาว 4. เส้นทางที่ เส้นทางบ้านน้ำลัด – ป่าอ้อ ผ่านถ้ำตุ๊ปู่ เข้า ถึงตำบลแม่ยาว


การเดินทางทางน้ำ


โดยทางเรือหางยาว โดยสามารถขึ้นเรือที่สะพานแม่น้ำกก มีเรือหางยาวให้บริการ ทั้งแบบเหมาและตามคิว ล่องมาทางแม่น้ำกก


การคมนาคมในตำบล


การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านมีสภาพถนนเป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต แต่มีบางหมู่บ้าน/ชุมชนถนนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง เมื่อเทียบกับสภาพพื้นที่การคมนาคมพบว่า สภาพการคมนาคมที่ในเรื่องเส้นทางการคมนาคม – ถนนหนทาง ยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน


โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงห่างไกลความเจริญยังใช้ถนนการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านยังมีสภาพถนนเป็นถนนดินลูกรัง ทำให้การคมนาคมค่อนข้างลำบากในช่วงฤดูฝน พบว่าประมาณร้อยละ 85 % ยังไม่ได้รับการพัฒนาเรื่องถนน


การสื่อสารและ โทรคมนาคม


เทศบาลตำบลแม่ยาว มีระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมที่เข้าถึง 3 ช่องทางทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน และมีศูนย์วิทยุสื่อสาร โดยใช้คลื่นความถี่หลักของอำเภอเมืองเชียงราย 155050 MHz นามเรียกขาน คือ “ ปางช้าง ” ช่องความถี่รองของตำบลแม่ยาว 152200 MHz นามเรียกขาน คือ “ ศูนย์อัศวิน ” และหอกระจายข่าวไร้สายอัตโนมัติเทศบาลตำบลแม่ยาว ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เลา 06.00 – 07.00 ยกเว้นวันอาทิตย์


 


ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตำบลแม่ยาว


โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล


เทศบาลตำบลแม่ยาว มีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้


ฝ่ายสภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วย


ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว        1 คน


รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว    1 คน


เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว     1 คน


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว         12 คน


 


ฝ่ายบริหารประกอบด้วย


นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว 1 คน


รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว   2 คน


เลขานุการเทศมนตรีตำบลแม่ยาว  1 คน


ที่ปรึกษาเทศมนตรี            1 คน


 


ฝ่ายข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่ยาว ประกอบด้วย


- สำนักปลัดเทศบาล


- กองคลัง


- กองช่าง


- กองการศึกษาและวัฒธรรม


- ตรวจสอบภายใน


 


เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ


 


รถยนต์                   5 คัน


รถจักรยานยนต์         4 คัน


รถน้ำเอนกประสงค์     1 คัน


จักรยาน                  7 คัน


 


 


 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว เลขที่ 200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร 053-737359 แฟกซ์ 053-737331