ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

หน่วยบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านข่าวต่อ

ประชุมหารือเพื่อวางแผนแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

จุดคัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 ณ เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

Big Cleaning Days ทำความสะอาดตลาดทรายมูล

อ่านข่าวต่อ

Big Cleaning Days ทำความสะอาดตลาดบ้านศิริราษฏ์และบ้านทุ่งหลวง

อ่านข่าวต่อ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

อ่านข่าวต่อ

Big Cleaning Days โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า

อ่านข่าวต่อ

มอบผ้าพร้อมอุปกรณ์ ให้กับตัวแทนหมู่บ้านและแกนนำสตรีเพื่อนำไปจัดทำหน้ากาก ผ้าตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

อ่านข่าวต่อ

เวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11

อ่านข่าวต่อ