ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่ยาว ประจำปี

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลแม่ยาว ประจำ

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมค่ายเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปี 2562

โครงการอบรมค่ายเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการ "รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ" เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562

โครงการ "รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ" เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีของชีวิต ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีของชีวิต ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ

Big Cleaning Days โบสถ์บ้านห้วยขม หมู่ 1

อ่านข่าวต่อ

ตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง ตรวจคนเข้าออกในพื้นที่ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ