ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงการรวมพลคนสร้างฝ่ายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกรียรติฯ ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมวันผู้สูงอายุภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

มอบวุฒิบัตรเด็กอนุบาลและปฐมวัย สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561

อ่านข่าวต่อ

มอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมป้องกันและระงับโรคติดต่อให้แก่ อสม.ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

ดูงานศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเกษตรดอยฮาง

อ่านข่าวต่อ

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

อ่านข่าวต่อ

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

เปิดโครงการวันช้างไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ