ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีของชีวิต ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีของชีวิต ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านข่าวต่อ

Big Cleaning Days โบสถ์บ้านห้วยขม หมู่ 1

อ่านข่าวต่อ

ตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง ตรวจคนเข้าออกในพื้นที่ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

หน่วยบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านข่าวต่อ

ประชุมหารือเพื่อวางแผนแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

จุดคัดกรองป้องกันโรคโควิด-19 ณ เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

Big Cleaning Days ทำความสะอาดตลาดทรายมูล

อ่านข่าวต่อ