ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

ประชุมหารือการจัดการขยะภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

โครงการธรรมสัญจร ณ วัดริมกก

อ่านข่าวต่อ

นายกเทศมนตรีมอบกระสอบทรายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน

อ่านข่าวต่อ

ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งโก๋น ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

อ่านข่าวต่อ

รับประกาศนียบัตรมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวต่อ

โครงการธรรมสัญจร ณ วัดจอมคีรี

อ่านข่าวต่อ

โครงการกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว

อ่านข่าวต่อ

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

อ่านข่าวต่อ