ภาพข่าวกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บ้านของ นางสาวธีรดา กำแพงคำ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 6 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านข่าวต่อ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บ้านของ นางสาวกรรณิการ์ วรรณประการ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 6 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เ

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการสร้างซ่ิอมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2562

โครงการสร้างซ่ิอมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิก

อ่านข่าวต่อ

โครงการจัดงานวันสตรีสากลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

โครงการจัดงานวันสตรีสากลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่ยาว ประจำปี

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลแม่ยาว ประจำ

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมค่ายเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปี 2562

โครงการอบรมค่ายเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

โครงการ "รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ" เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562

โครงการ "รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ" เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ