ประชุมเตรียมงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่ที่ 1-18

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษาการประชุมเตรียมงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่ที่ 1-18 ณ ห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว