การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 248 อนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว