กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านเขื่อนแก้ว บริวารบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3

วันที่ 29 เมษายน 2563 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านเขื่อนแก้ว บริวารบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3