ติดตั้งป้ายห้ามใช้สถานที่ตามมาตรการเร่งด่วนป้องกันโควิด-19

วันที่ 23 เมษายน 2563 งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดร่วมกองสาธารณสุขฯ ติดตั้งป้ายมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานที่ ถ้ำพระ,สะพานใหม่บ้านป่าอ้อ,สะพานบ้านรวมมิตร,สระกกหลง และหลังเทศบาลตำบลแม่ยาว