งานพัฒนาชุมชนฯ เปิดรับลงทะเบียนรับเด็กแรกเกิด

งานพัฒนาชุมชน รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)