โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

บ้านของ นายสมนึก กำแพงคำ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 6 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท
ดำเนินงานโดย ศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลแม่ยาว (งานพัฒนาชุมชน)