โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562 (กิจกรรมการประดิษฐ์โคมและตุงล้านนา) จัดกิจกรรม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ฝึกการประดิษฐ์ตุงและโคมล้านนา เพื่อนำไปต่อยอดเพื่อสร้างเสริมรายได้แก่ครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้สูงอายุ สตรี ดำเนินงานโดยงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ยาว