โครงการสร้างซ่ิอมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2562

โครงการสร้างซ่ิอมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2562 (นางสา วรรณประการ หมูที่ 1 ต.แม่ยาว)

โครงการสร้างซ่ิอมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย งบประมาณ 3,800 บาท ดำเนินการสร้างบ้านให้แก่ นางสา วรรณประการ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการใช้แรงงานของจิตอาสา ในหมู่บ้านร่วมกันลงแรงเพือสร้างบ้านดังกล่าว ดำเนินงานโดยงานพัฒนาชุมชน เทศบาตำบลแม่ยาว