โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562 จัดกิจกรรม วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อตนเองและครอบครัว กลุ่มเป็าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลแม่ยาว จัดทำโครงการโดยงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ยาว