โครงการอบรมค่ายเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปี 2562

โครงการอบรมค่ายเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปี 2562

โครงการอบรมค่ายเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปี 2562 จัดกิจกรรมรหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2562 ณ ลานผาแป้น เขตอนุรักษ์พันธ์ปลาบ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชน ผ่านกิจกรรมค่าย สานสายใยพิทักษ์ป่า เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชุมชนและวิถีชุมชน กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน ตำบลแม่ยาว จัดทำโครงการโดยงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ยาว