โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2562  จัดกิจกรรมวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดำเนินงานโดยศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ได้รับความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม ได้มีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการ จำนวน 50 คน และญาติหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 50 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย