เวทีประชาคมหมู่บ้าน บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10

 

       วันที่ 16 มีนาคม 2563 งานวิเคราะห์และแผนฯ ร่วมกับงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ยาว ดำเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ หมู่บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว เพื่อสำรวจปัญหา ความต้องการ ความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ยาว นำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

 

โดยสามารถเข้าไปดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'เทศบาลตำบลแม่ยาว' หรือที่

 

รวมรูปภาพเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ บ้านห้วยขมนอก หมู่ 10

 >> คลิกที่นี่ <<