ประชุมวางแผนขยายเขตไฟฟ้า ตำบลแม่ยาว

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกมนตรีตำบลแม่ยาว /ฝ่ายสภา / ปลัดเทศบาล /เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ยาว /ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย /ผู้แทนพลังงานจังหวัดเชียงราย /ตัวแทน สส เอกภพ เพียรพิเศษ /ผู้แทนป่าไม้ /ผู้แทนทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงราย /ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมวางแผนการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม 248 อนุสรณ์