โครงการธนาคารขยะ Clean Bank

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ยาว ดำเนินการจำหน่ายขยะรีไซเคิล สืบเนื่องโครงการธนาคารขยะ Clean Bank ในการคัดขยะประเภทต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการขยะภายในส่วนราชการรวมถึงการบริหารจัดการขยะภายในส่วนราชการ