วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 ทางเทศบาลตำบลแม่ยาวจัดงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของเด็ก ดังคำขวัญวันเด็กที่ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" โดยมีนาย พงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวเป็นประธานในการเปิดพิธี จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย