กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว วันที่ 18 ตุลาคม 2562

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว วันที่ 18 ตุลาคม 2562
???? เช้า....พบกับกิจกรรมสรุปเนื้อหา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 พร้อมสอบกลางภาคเรียน โดย คณะครูพี่เลี้ยง
???? บ่าย...พบกับกิจกรรมสันทนาการ วิทยากรโดย ครูพิสมัย พลาศรัย