โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกิจการประปาหมู่บ้าน เทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอีกทั้งยังเป็นการดำเนินการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดีและประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน