การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 248 อนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว