ประชุมหารือการจัดการขยะภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 18 กันยายน 2562 นางปาณิสรา แสงทาน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานเทศบาลร่วมประชุมหารือการจัดการขยะภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยจะมีการแบ่งเป็นโซนรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานให้ร่วมกันคัดแยกขยะซึ่งถือเป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกวิธีหนึ่ง การแยกขยะมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด เช่น ขยะแห้งบางชนิดที่สามารถแปรสภาพนำกลับมาใช้ได้อีก ได้แก่ ขวดแก้ว โลหะ พลาสติก ขยะเปียกสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ