ตรวจประเมินการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวเข้ารับการตรวจประเมินการส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกเครือข่ายการบริหารจัดการที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยการทวนสอบครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ทวนสอบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประเมิน ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นการตรวจเอกสารและในช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ำพระ บ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 5