โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยาว

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลแม่ยาว รุ่นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ วัดห้วยทรายขาว ตำบลแม่ยาว โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตุประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข