คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาว นำโดย นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว คณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง ผู้นำหมู่บ้านตำบลแม่ยาว เข้าร่วมการประเมินพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านห้วยขมนอก หมู่ ที่10 เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นและผุ้ใหญ่บ้านบ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 นายประวิท ธุรวร เป็นบุคคลที่มีผลงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อพิจารณาขอรับธง "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" และบุคคลดีเด่นเพื่อขอพระราชทานเข็มที่ระลึก ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการ นำโดยพลตรีทรงชัย คงประชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและความมั่นคง เขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ทั้งนี้ทางเทศบาลยังได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วยขมและการให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะและแหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่ยาว