การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ยาว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 248 อนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว