โครงการธนาคารขยะ Clean Bank

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ยาว ดำเนินการจำหน่ายขยะรีไซเคิล สืบเนื่องโครงการธนาคารขยะ Clean Bank ในการคัดขยะประเภทต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการขยะภายในส่วนราชการ โดยในวันนี้มีผู้บริหารและพนักงานเทศบาลต่างให้ความสนใจและนำขยะของตนเองมาฝากกับธนาคารขยะเพื่อเปลี่ยนขยะเป็นเงินออมเป็นจำนวนมาก