การลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน

นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว นำคณะทำงาน ทั้ง 2 ชุด ได้ดำเนินการลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่ยาวต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี