โครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรมคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 #เทศบาลตำบลแม่ยาว โดย งานการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมด้านจริยธรรมคุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562