MOU การบริหารจัดการขยะภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 30 มกราคม2562 เทศบาลตำบลแม่ยาวจัดประชุมประจำเดือนฝ่ายบริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ภายใต้หัวข้อเรื่อง ปฏิบัติการ “แยกก่อนทิ้ง” โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอาคาร 248 อนุสรณ์ ทั้งนี้ท่านายกเทศมนตรีได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลร่วมกันสร้างเทศบาลตำบลแม่ยาวมุ่งสู่สำนักงานสีเขียว ซึ่งจะมีการตั้งธนาคารขยะหรือ Clean Bank สำหรับผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเข้าร่วม อีกทั้งยังมีการทำ MOU ( ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ) กับโซนงานแต่ละโซนอีกด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดขยะภายในสำนักงาน