หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

หมายเลขติดต่อภายใน

 

หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลแม่ยาว 053-737-359  หมายเลขโทรสาร 053-737-331

                   111  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 113  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 114  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

 632  สภาเทศบาลตำบลแม่ยาว

 

สำนักปลัดเทศบาล

  112  ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

  500  รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

  636  หัวหน้าสำนักปลัด

  116  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

  624  งานการเจ้าหน้าที่

     0   งานธุรการ

 117   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน / งานนิติการ

  300  งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์

  120  งานสถานที่และภูมิทัศน์

   501  หัวหน้าฝ่ายปกครอง / งานทะเบียนราษฎร

   633  งานพัฒนาชุมชน / งานส่งเสริมการเกษตร

   110  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          (แจ้งเหตุ 053-737-053)

 

กองคลัง

  200  ผู้อำนวยการกองคลัง

  201  งานพัสดุ

  635  งานพัสดุ

  404  งานการเงิน

  403  งานจัดเก็บรายได้ 

 

กองช่าง

  625  ผู้อำนวยการกองช่าง

  628  งานธุรการกองช่าง

  629  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

  626  งานไฟฟ้า

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  401  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  400  ธุรการกองการศึกษา

 

กองการศึกษา

  119  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

  112  หน่วยตรวจสอบภายใน