ข้อมูลทางศาสนา

ข้อมูลทางศาสนา
ก. ข้อมูลวัด(ศาสนาพุทธ)
                    เทศบาลตำบลแม่ยาวมีวัดอยู่ในพื้นที่จำนวน ๘ วัด ได้แก่
                    ๑.วัดห้วยขม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยขมใน
                    ๒.วัดทรายขาว หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว
                    ๓.วัดริมกก หมู่ที่ ๔ บ้านริมกก
                    ๔.วัดเทพบุญยืน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าอ้อ
                    ๕.วัดสันป่ายาง หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่ายาง
                    ๖.วัดจอมคีรี หมู่ที่ ๗ บ้านกลางทุ่ง
                    ๗.วัดพนาลัย หมู่ที่ ๘ บ้านทรายมูล
                    ๘. วัดทุ่งหลวง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งหลวง
                                                                            
ข. ข้อมูลโบสถ์ (ศาสนาคริสต์)
                    เทศบาลตำบลแม่ยาวมีโบสถ์อยู่ในพื้นที่จำนวน ๒๗ โบสถ์ ได้แก่
                    ๑.คริสตจักรบ้านห้วยขมอาข่า หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยขมใน
                    ๒.ศาลาธรรมพระคุณห้วยขม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยขมใน
                    ๓.คริสตจักรรวมมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านรวมมิตร
                    ๔.คริสตจักรรวมศรัทธา หมู่ที่ ๒ บ้านรวมมิตร
                    ๕.สถานประกาศสร้างสรรค์อาข่าห้วยน้ำริน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว
                    ๖.หมวดคริสเตียนห้วยบงแดง หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว
                    ๗.หมวดคริสเตียนส่างกรณ์ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายขาว
                    ๘.ศาลาธรรมคุณหนองผักหนาม หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยขมนอก
                    ๙.คริสตจักรบ้านสุขเกษมอาข่า หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยขมนอก
                    ๑๐.คริสตจักรห้วยชมภู หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยขมนอก
                    ๑๑.คริสตจักรน้ำตกแบ๊พติส หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย
                    ๑๒.คริสตจักรบ้านห้วยแม่ซ้ายแบ๊พติส หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย
                    ๑๓.คริสตจักรบ้านห้วยแม่ซ้ายอาข่า หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย
                    ๑๔.คริสตจักรโกระโกธา หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย
                    ๑๕.คริสตจักรของขวัญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยแม่ซ้าย
                    ๑๖.คริสตจักรซามูรานา หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคววัวดำ
                    ๑๗.คริสตจักรพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ คริสตจักร
                    ๑๘.ห้วยลุเหนือ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์ค
                    ๑๙.คริสตจักรห้วยลุใต้ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์
                    ๒๐.คริสตจักรบูเขาะแบ๊บติสต์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์
                    ๒๑.คริสตจักรบ้านห้วยสักกอง หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์
                    ๒๒.คริสตจักรเจริญธรรมอาเกอะ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์
                    ๒๓.คริสตจักรอาเกอะ ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์
                    ๒๔.สถานประกาศเจริญธรรมอาดี่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพนาสวรรค์
                    ๒๕.คริสตจักรบ้านออบเสือแหวน หมู่ที่ ๑๕ บ้านออบเสือแหวน
                    ๒๖.คริสตจักรสามเส้า หมู่ที่ ๑๕ บ้านออบเสือแหวน
                    ๒๗.คริสตจักรบ้านโป่งผำอาข่า หมู่ที่ ๑๘ บ้านโป่งผำพัฒนา