สถานที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยาว

สถานที่สำคัญในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยาว มีรายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียน  7 โรงเรียน 1 สาขา
                    - โรงเรียนแม่ยาววิทยา
                    - โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
                    - โรงเรียนบ้านห้วยขม
                    - โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
                    - โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
                    - โรงเรียนบ้านรวมมิตร
                    - โรงเรียนผาขวางพัฒนา
                        - โรงเรียนผาขวางพัฒนา สาขาแคววัวดำ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรวมมิตร
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแม่ซ้าย
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผามูบ
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านจะทอ
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลุหลวง
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาดี่
                    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาสวรรค์       
3. ลานกีฬา / สนามกีฬาในหมู่บ้าน 12 แห่ง