ความเป็นมาและที่ตั้ง

ความเป็นมาและที่ตั้ง
           เทศบาลตำบลแม่ยาว ได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตก-เฉียงเหนือระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงและที่ราบระหว่าง ภูเขาบางส่วน มีพื้นที่ประมาณ 265.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 166,060.04 ไร่ ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีจำนวนหมู่บ้านในเขต การปกครองทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
ความเป็นมาของตำบลแม่ยาว
           ตำบลแม่ยาวเรียกชื่อตามสายน้ำหลักที่ผ่านตำบลแม่ยาวหลายหมู่บ้าน เรียกได้ว่าเป็นเสมือนสายเลือดของคนตำบลแม่ยาวเลยก็ว่าได้ คือ 
“น้ำแม่ยาว” ว่ากันว่าลำน้ำแม่ยาวมีต้นน้ำจาก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เดิมนั้นตำบลแม่ยาว ได้แยกตัวมาจากตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาก่อตั้งเป็นตำบลแม่ยาว จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2535 ตำบลแม่ยาว ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้านทางฝั่งแม่น้ำกกทางทิศใต้ออกทั้งหมด จำนวน 5 หมู่บ้าน จัดตั้งเป็นเขตตำบลดอยฮางขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่มีปัญหาด้านการคมนาคม เพราะตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำกก ซึ่งในขณะนั้นใช้สะพานแขวนในการติดต่อเดินทางไปมา ซึ่งส่งผลให้ยากลำบากในการติดต่อและการปกครองจึงทำให้มีการแยกออกเป็นสองตำบล
       1.ลำน้ำห้วยขม
       2. ลำน้ำแม่ยาว
       3. ล้ำน้ำกก
       4. ลำห้วยปลาดุก
       5.ลำห้วยป่าเหมี้ยง
       6.ลำห้วยหมากเกลี้ยง
       7.ลำห้วยมะกอก
       8.ลำห้วยคำ
       9.ลำห้วยหก
       10.ลำห้วยทราย
       11.ลำห้วยชมภู
       12.ลำห้วยวัด
       13.ลำห้วยลาบา
       14.ลำห้วยแม่ซ้าย
       15.ลำห้วยนาดอ
       16.ลำห้วยตะเคียน
       17.ลำห้วยป่าพลู
       18.ลำห้วยป่ากล้วยหลวง
       19.ลำห้วยก๊วย
       20.ลำห้วยยาว
       21.ลำห้วยส้า
       22.ลำห้วยสามเส้า-ฮากไฮ
       23.ลำห้วยออบเสือแหวน
       24.ลำห้วยผักแค
       25.ลำห้วยร่องช้าง
       26.ลำห้วยจะแขะหร่อย
       27.ลำห้วยโป่งผำ

ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูง และที่ราบระหว่างภูเขา มีลำน้ำสำคัญ 13 สาย ไหลผ่าน คือ เขตชุมชนเมือง 1.45 ตารางกิโลเมตร (903.92 ไร่)