ข่าวสารสำนักปลัดเทศบาล
ข่าวสารกองการศึกษา
ข่าวสารกองคลัง
ข่าวสารกองช่าง

วันที่ 5 เมษายน 2561 กองการศึกษาจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดทำแผน

วันที่ 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กองการศึกษาออกพื้นที่รับสมัครผู้สูงอายุ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูง

วันที่ 4 เมษายน 2561 กองการศึกษาจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นา

วันที่ 3 เมษายน 2561 กองการศึกษาจัดโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน โดย นางกรรณิการ์ แซ่ไซ้ อาจารย์ประจำภ

วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 กองการศึกษาจัดโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น ณ ห้องเรียนโรง

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว จัดเด็กอนุบาลและปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอ

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด