ข่าวสารสำนักปลัดเทศบาล
ข่าวสารกองการศึกษา
ข่าวสารกองคลัง
ข่าวสารกองช่าง

วันที่ 5 เมษายน 2561 กองการศึกษาจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดทำแผน

วันที่ 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กองการศึกษาออกพื้นที่รับสมัครผู้สูงอายุ เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูง

วันที่ 4 เมษายน 2561 กองการศึกษาจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นา

วันที่ 3 เมษายน 2561 กองการศึกษาจัดโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน โดย นางกรรณิการ์ แซ่ไซ้ อาจารย์ประจำภ

วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 กองการศึกษาจัดโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น ณ ห้องเรียนโรง

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว จัดเด็กอนุบาลและปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอ

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยาว นำโดย นายอัครพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว

วันที่ 22 มีนาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่ยาว จัดกิจกรรมวัน อปพร. โดยมีนายพงษ์

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด